Ceart agus COMHAR

Mar a chaill iris Ghaeilge a heagarthóir

2. Deontas

 

Ceapadh beirt eile ar an bhord in Aibreán 2008: Iognáid Ó Muircheartaigh, iar-uachtarán Ollscoil na hÉireann Gaillimh, agus an scríbhneoir Gréagóir Ó Dúill. Ceapadh Ó Muircheartaigh chun cur le híomhá acadúil an bhoird, is cosúil (cé gur baineadh go mór de stádas na Gaeilge in ollscoil na Gaillimhe le linn dó a bheith i gceannas!). Ceapadh Ó Dúill chun tuaisceartach a chur ar an bhord.

Idir an dá linn, bhí aighneacht á réiteach ag an bhord le cur faoi bhráid Fhoras na Gaeilge. Doiciméad an-mhór ar fad a bhí ann ar deireadh – 33 leathanach, 67 alt, 4 aguisín – agus mhínigh sé cad é mar a dhéanfadh an bord athnuachan ó bhun go barr ar chúrsaí Comhar.

*   Cheapfaí bainisteoir/gníomhaire fógraíochta páirt-aimseartha. Bhí beirt i gceist acu don phost cheana féin.

*   Bhí líon mór cuiditheoirí earcaithe chun an iris an chur chun cinn i réimsí éagsúla. Chun an rannpháirtíocht seo a leathnú, thabharfaí níos mó ball isteach i gComhar Teoranta, agus thionólfaí cruinniú ginearálta gach trí mhí.

*   Ghlacfaí céimeanna le Comhar a athcheangal leis na Cumainn Ghaelacha sna coláistí tríú leibhéal.

*   Chuirfí dianfheachtais mhargaíochta ar siúl leis an iris a chur chun cinn i measc daoine óga go háirithe. Bheadh an iris ar díol in i bhfad níos mó áiteanna.

*   Chuirfí feabhas an-mhór ar an suíomh idirlín. D’úsáidfí é mar chlár plé, agus dóigh chun Comhar a chur chun cinn ar leithéidí Bebo agus Facebook.

*   Dhíreofaí ar níos mó fógraí a fháil don iris ó réimse níos leithne d’fhoinsí.

*   Dhéanfadh an iris iarracht dul i bhfeidhm ar léitheoirí níos óige, go háirithe ar mhic léinn. Chomh maith le cúrsaí reatha agus litríocht, bheadh ábhar i ngach eagrán a mbeadh spéis ag daoine óga ann, agus foghlaimeoirí Gaeilge.

*   Dhéanfaí athdhearadh níos tarraingtí ar an iris, agus clúdach daite spreagúil ar gach eagrán.

Bhí súil ag an bhord tús a chur le foilsiú na hirise arís i mí Mheán Fómhair 2008. D’iarr siad ar an Fhoras ciste €25,000 a infheistiú, chomh maith le deontas míosúil de €7,100 i 2008, €7,450 i 2009, agus €7,800 i 2010.

Cuireadh an aighneacht sin go dtí Foras na Gaeilge ar 30ú Aibreán. Bhí cruinniú ag an Fhoras ar 20ú Meitheamh, agus sheol siad freagra chuig bord Chomhar ar 26ú Meitheamh. Bhí an Foras sásta €231,545 a íoc le Comhar as sin go dtí deireadh 2010, ach bhí coinníollacha ann:

*   Dhéanfadh an Foras athbhreithniú ar an deontas gach bliain.

*   Bheadh ar Chomhar tuairisc a thabhairt don Fhoras gach sé mhí ar cad é mar a bheadh ag éirí leo an aighneacht a chur i bhfeidhm.

*   Chaithfí eagrán de Comhar a fhoilsiú gach mí.

*   Bheadh sonraí ag teastáil faoin dóigh a gcaithfí an bhun-infheistiocht €25,000, agus í a bheith caite faoi 31ú Deireadh Fómhair 2008.

*   Ní fhéadfaí plean Chomhar a athrú gan aontú an Fhorais.

*   Chaithfí aon phost i gComhar a fhógairt go poiblí.

*   Chaithfí aon athrú ar phearsanra an bhoird nó an chomhlachta a chur in iúl don Fhoras.

*   Go mbeidh cead ag an bhForas aon chuid den deontas a bheidh iníoctha a aisghairm agus aon chuid den deontas a bheidh gan íoc a chealú sa chás go sárófar gan chead, i dtuairim an Fhorais, aon cheann de na téarmaí nó coinníollacha thuasluaite.

Bhí na coinníollacha sin docht go leor, agus thug siad cuid mhaith cumhachta don Fhoras. Bhí aighneacht an-fhada curtha isteach ag bord Chomhar agus é lán de ghealltanais uaillmhianacha, agus dá dteipfeadh orthu ceann ar bith díobh a chomhlíonadh (i dtuairim an Fhorais), bheadh ceart ag an Fhoras deireadh a chur leis an deontas arís.

Ach bhí éacht déanta ag an bhord sa mhéid gur éirigh leo airgead a fháil chun go bhféadfaí Comhar a chur amach arís.